Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο για το οποίο συνομολογείται η ασφάλιση.