Η υπερασφάλιση, η υπασφάλιση & ο Αναλογικός κανόνας

Όταν ασφαλίζουμε ένα περιουσιακό μας στοιχείο είναι ευθύνη τόσο δική μας όσο και του ασφαλιστή