Η βραχυπρόθεσμη μίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών / ηλεκτρονικών πλατφορμών (Airbnb) αναπτύσσεται ραγδαία σε όλο τον κόσμο και κυρίως σε τουριστικούς προορισμούς όπως είναι η Ελλάδα. Παρουσιάζεται λοιπόν η ανάγκη ασφαλιστικής κάλυψης αυτής της δραστηριότητας και ως προς το ακίνητο, αλλά και ως προς τον ιδιοκτήτη / οικοδεσπότη.

Για την κάλυψη της ανάγκης αυτής η Ορίζων Ασφαλιστική δημιούργησε ένα νέο πρωτοποριακό ασφαλιστικό προϊόν, το EASY BNB, που αντιμετωπίζει τη δραστηριότητα αυτή ολοκληρωμένα και με τον καλύτερο τρόπο με ανταγωνιστικά ασφάλιστρα.

Καλύπτει τόσο το ακίνητο από τους πιθανούς κινδύνους, όσο και την αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη / οικοδεσπότη απέναντι στους ενοικιαστές ή τρίτους για σωματικές βλάβες ή και υλικές ζημιές στα προσωπικά τους αντικείμενα, που είναι πιθανόν να συμβούν από τη λειτουργία του χώρου και για τις οποίες είναι υπεύθυνος.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΥΡΟΣ Easy BnB

 ΚΑΛΥΨΕΙΣ

Το πρόγραμμα προσφέρει προστασία του σπιτιού μου σε περίπτωση ζημιών από:

 • Πυρκαϊά
 • Ζημιές κατά την πυρόσβεση (έως 1.000€)
 • Ζημιές πυρός εκ πτώσεως κεραυνού
 • Έκρηξη από κάθε αιτία
 • Πυρκαϊά από δάσος
 • Ζημιές από καπνό
 • Πτώση αεροσκαφών και αντικειμένων από αυτά
 • Πρόσκρουση οχήματος
 • Πτώση δένδρων – κλαδιών -στύλων (έως 1.000€)
 • Αποκομιδή συντριμμάτων (έως 3% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου με ανώτατο 5.000€)  
 • Τρομοκρατικές ενέργειες
 • Στάσεις, απεργίες, οχλαγωγίες, πολιτικές ταραχές
 • Κακόβουλες ενέργειες (εξαιρουμένων των ζημιών που θα προκύψουν από τους ίδιους τους ενοικιαστές)
 • Θραύση καθρεπτών – κρυστάλλων θυρών και/ή παραθύρων και φωτεινών επιγραφών (Έως 1.500€)  
 • Θραύση ειδών υγιεινής (έως 500€)
 • Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς (έως 1.500€)
 • Ζημιές στην οικοδομή συνεπεία κλοπής (έως 1.000€)
 • Κλοπή περιεχομένου μετά από διάρρηξη, εξαιρουμένων των προσωπικών αντικειμένων των ενοικιαστών
 • Κλοπή περιεχομένου μετά από διάρρηξη, που αφορά τα προσωπικά αντικείμενα των ενοικιαστών (έως 500€)
 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, Χιόνι – βάρος χιονιού – παγετός – χαλάζι
 • Διάρρηξη σωληνώσεων ηλικίας 25 ετών ( Η κάλυψη για αποχετεύσεις παρέχεται μέχρι του ποσού των 3.000€ ανά γεγονός και ετησίως και μόνο για αποχετεύσεις μέχρι 15 ετών).
 • Έξοδα μεταφοράς/αποθήκευσης/επανεγκατάστασης περιεχομένου (έως 1.500€)
 • Έξοδα άντλησης υδάτων (έως 1.000€)
 • Ιδίες ζημίες του λέβητα κεντρικής θέρμανσης/θερμοσίφωνα (έως 3.000€)
 • Αστική ευθύνη του ασφαλιζομένου για υλικές ζημιές σε γειτονικές και μόνο ιδιοκτησίες τρίτων συνεπεία πυρκαϊάς ή έκρηξης (έως 10.000€)
 • Προστασία μη ηθελημένης υπασφάλισης (έως 10% επί του ασφαλιζομένου κεφαλαίου)  
 • Δόση Στεγαστικού Δανείου σε περίπτωση ολικής καταστροφής της κατοικίας συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου για 6 μήνες με μέγιστο τα €500 ανά μήνα
 • Επαγγελματικές αμοιβές, Έξοδα δημοσίων αρχών (έως 2.000€)
 • Έξοδα φύλαξης κατοικίας σε περίπτωση που το κτίσμα χαρακτηριστεί ακατάλληλο για κατοίκηση συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου, για αμοιβή εταιρίας φύλαξης (έως 1.000€)
 • Ημερήσιο Επίδομα Απώλειας Εσόδων συνεπεία καλυπτομένου κινδύνου 50€/ημέρα.
  Μέγιστη περίοδος 15 ημέρες (από την ημέρα δήλωσης της ζημιάς) και ανώτατο ετήσιο όριο ευθύνης 750€ ανά γεγονος και ετησιώς
 • Καθίζηση ή/και ύψωση ή/και κατολίσθηση εδάφους
 • Σεισμός
 • Κάλυψη σε αξία αποκατάστασης καινουργούς για οικοδομές ηλικίας έως 25 ετών

 

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

 • Θραύση καθρεπτών-κρυστάλλων θυρών και/ή παραθύρων 150€ ανα ζημιογόνο γεγονός
 • Βραχυκύκλωμα με εστία φωτιάς 200 € ανά ζημιογόνο γεγονός
 • Κλοπή περιεχομένου μετά από διάρρηξη, εξαιρουμένων των προσωπικών αντικειμένων των ενοικιαστών 10% επί της ζημίας με ελάχιστο 850€
 • Θύελλα, καταιγίδα, πλημμύρα, Χιόνι – βάρος χιονιού – παγετός – χαλάζι  10% επί της ζημίας με ελάχιστο 850€
 • Διάρρηξη σωληνώσεων 10% επί της ζημίας με ελάχιστο 850€
 • Ίδιες ζημίες του λέβητα κεντρικής θέρμανσης 300€ ανά ζημιογόνο γεγονός
 • Καθίζηση ή/και ύψωση ή/και κατολίσθηση εδάφους 2% επί του ασφαλ.Κεφ.
 • Σεισμός 2% επί του ασφαλ.Κεφ.

Για την αναλυτική παρουσίαση προσφοράς ασφάλισης κατοικίας (καλύψεις, ανώτατα όρια ευθύνης, απαλλαγές, εκπτώσεις, τελικό κόστος ασφάλισης), παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας